PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

บริการ

ตรวจสุขภาพ

เชื้อ HIV คืออะไร

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี

ตรวจและรักษาโรคซิฟิลิส

ตรวจและรักษาโรคหนองใน

ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ

ไวรัสตับอักเสบบี สู่มะเร็งตับ hbv Hepatitis B virus

ตรวจไรวัสตับอักเสบบี

ตรวจไวรัสตับอักเสบซี

ตรวจหาเชื้อ HPV

ตรวจและรักษาโรคเริม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ยา Prep / PEP

ยาเพร็พ (PrEP) กินเพื่อป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี

ยาเพร็พและเป๊ป