PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

แพ็กเกจตรวจเลือด 6 รายการ

ตรวจเลือด 6 รายการ 1500 บาท ตรวจเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบเอ

ตรวจเลือด 6 รายการ สามารถคัดกรองเชื้อเอชไอวี, เชื้อซิฟิลิส, เชื้อไวรัสตับอักเสบ (A,B,C) และภูมิป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ (Health Check-up)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี Health check up 2023

การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น และยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากแพทย์อีกด้วย