PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

แพทย์ประจำ PSK Clinic

นพ.พงศกร สุรภุชงค์

ประวัติการศึกษา:

 • จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
 • จบการศึกษาหลักสูตร Diploma Course of Dermatology and Dermatosurgery, สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 29 ปี พ.ศ. 2555
 • จบการศึกษาหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2560
 • ปัจจุบันกำลังหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2551-2552
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการที่ โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2552-2553
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานกลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก (ANC) โรงพยาบาลชุมพลบุรี ปี พ.ศ. 2552-2553
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานกลุ่มงานโรคติดเชื้อวัณโรคและเอชไอวี โรงพยาบาลชุมพลบุรี ปี พ.ศ. 2552-2553
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานกลุ่มงานควบคุมโรคติดเชื้อ (Infectious Control) โรงพยาบาลชุมพลบุรี ในการตรวจประเมิน Hospital Accreditation ปี พ.ศ. 2553
 • แพทย์ปฏิบัติการอาสาตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านโรคผิวหนังในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ปีพ.ศ. 2553-2554
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านโรคผิวหนังและตรวจรักษาผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขารัตนาธิเบศน์ ปี พ.ศ. 2556-2558
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอชไอวี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ปี พ.ศ. 2560-2563
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์วิจัย หน่วยพรีเวนชัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2560-2563
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอชไอวี เซฟคลินิกเวชกรรม ปี พ.ศ. 2562-2564
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์วิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ปี พ.ศ. 2563-2564